สถิติการเข้าใช้บริการ

ห้องสมุดในแต่ละวิทยาเขตของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตามมาตรการจำกัดจำนวนการเข้าใช้บริการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)